Vedtægter for Spækhuggerklubben

Del 1

Klubbens navn og adresse

1.1. Klubbens navn er Spækhuggerklubben.

1.2. Klubbens adresse er formandens.

Del 2

Spækhugger Klubbens formål

2.1

Det er Spækhuggerklubbens formål at organisere ejere af Spækhuggere, defineret som sejlbåde bygget efter Peter Bruuns tegninger af 1970 og senere revisioner, samt de regler klubben til enhver tid måtte vedtage for bådens udformning, og at varetage de organiserede ejeres interesser generelt og specielt inden for de rammer, Dansk Sejlunion opstiller for klubbens aktiviteter.

Del 3

Medlemskab

3.1

Spækhuggerklubben har følgende medlemskategorier:

3.1.1

Aktive.
Som aktivt medlem optages enhver, der er ejer af en Spækhugger, helt eller delvis. Ejerforholdet skal kunne dokumenteres.

3.1.2

Passive.
Som passivt medlem optages enhver interesserede.

3.1.3

Æresmedlemmer.
En enig bestyrelse kan udnævne tidligere eller nuværende aktive medlemmer, der i særlig grad har bidraget til klassens udbredelse eller udvikling, til æresmedlemmer.

3.2

Salg af båd:
Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. Navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

Del 4

Kontingent og regnskab

4.1

Kontingent:

4.1.1

Spækhuggerklubbens aktive og passive medlemmer skal betale et kontingent, der under hensyntagen til de opgaver klubben skal løse fastsættes af generalforsamlingen.

4.1.2

Kontingentet for et regnskabsår forfalder til betaling pr. 15. juli.

4.2

Regnskab:

4.2.1

Regnskabsåret er 1. maj til 30. april

4.2.2

Regnskabet skal føres af klubbens kasserer og revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen.

Del 5

Generalforsamling

5.1

Ordinær generalforsamling.

5.1.1

Der afholdes ordinær generalforsamling i tilknytning til klassens årlige mesterskab.

5.1.2

Indkaldelse skal ske på Spækhuggerklubbens hjemmeside senest 1 måned før generalforsamlingen.

5.1.3

Dagsorden:

 1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant.
 7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant.
 8. Indkommende forslag.
 9. Eventuelt.

5.1.4

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.

5.1.5

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra afstemninger om klubbens opløsning, jævnfør punkt 7.2.1.

5.1.6

Ret til at afgive stemme har medlemmer, der har betalt kontingent ifølge punkt 4.1.1. Der kan kun afgives 1 (en) stemme pr. båd. Kvittering for medlemskab skal kunne fremvises.

5.1.7

Stemmeafgivning kan ske ved

 • enten personlig fremmøde,
 • eller skriftlig fuldmagt, udstedt til et navngivet stemmeberettiget medlem, der er tilstede på generalforsamlingen. Fuldmagt skal være bilagt kvittering for betalt kontingent.

5.1.8

Afstemninger skal være skriftlige, hvis et tilstedeværende stemmeberettiget medlem kræver det.

5.1.9

Generalforsamlingen kan beslutte at spørgsmål vedrørende klassens regler eller klubbens vedtægter skal afgøres

 • enten på en ekstraordinær generalforsamling,
 • eller skriftlig afstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen kan være åben eller hemmelig. Afgørelse herom træffes af generalforsamlingen, der også fastsætter tidsfrister for afstemningens forløb.

5.2

Ekstraordinær generalforsamling.

5.2.1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 1/5 eller derover af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

5.2.2

Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel senest tre uger efter en anmodning er modtaget af bestyrelsen.

5.2.3

Anmodningen skal indeholde en begrundet dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Del 6

Spækhuggerklubbens ledelse

6.1

Bestyrelsen.

6.1.1

Spækhuggerklubben ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer med aktivt medlemskab, valgt af generalforsamlingen.

6.1.2

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholder bestyrelsen møde med følgende dagsorden:

 1. Valg af formand.
 2. Valg af kasserer.
 3. Næste møde.
 4. Eventuelt.

6.1.3

Bestyrelsen tegnes overfor tredjepart af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

6.2

Bestyrelsens opgaver.

6.2.1

sikre, at klubbens vedtægter og klassens regler overholdes.

6.2.2

føre register over Spækhuggere.

6.2.3

tildele sejlnumre til Spækhuggere.

6.2.4

tage initiativ til afholdelse af kapsejladser for Spækhuggere, herunder et årligt mesterskab og lokalserier for godkendte lokalområder.

6.2.5

søge Spækhuggeren bedst muligt placeret inden for Dansk Sejlunions administrative og sportslige rammer.

6.2.6

informere medlemmerne om klubbens og klassens aktiviteter.

Del 7

Eksklusion og opløsning

7.1

Eksklusion.

7.1.1

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem. Dog først efter, at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.

7.1.2

Eksklusionen medfører, at medlemmet mister retten til at deltage i klassens sejladser. Et ekskluderet medlem kan optages igen af en enig bestyrelse.

7.1.3

En eksklusion kan appelleres til en generalforsamling, men en appel har ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at deltage i klassens sejladser.

7.2

Opløsning.

7.2.1

Opløsning af Spækhuggerklubben kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Heraf skal mindst to tredjedele stemme for opløsningen.

7.2.2

Er det krævede antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindeligt flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

7.2.3

Opløses Spækhuggerklubben, stilles dens eventuelle formue til rådighed for Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.

Seneste rettelser foretaget på den ordinære generalforsamling den 6. august 2010 i Sejlklubben Sundet, København.

Sidst opdateret den 05-08-22